Previous page Next page

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วันที่ 28 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยมี รองศาสตราจารย์ วิรัตน์ พงษ์ศิริ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนันชัย สิงห์มาตย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นกรรมการและเลขานุการ

DSC04544
DSC04545
DSC04546
DSC04547
DSC04548
DSC04549
DSC04550 DSC04551 DSC04552 DSC04553 DSC04554 DSC04555
DSC04556 DSC04557 DSC04558 DSC04559 DSC04560 DSC04561
DSC04562
DSC04563
DSC04564
DSC04565
DSC04566
DSC04567

กลับหน้าหลัก