At first page Next page

นิทรรศการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์
จิตรกรรม:ความงาม ในจริยวิถีพอเพียง
Paintings:Beauties in Ethical and Sufficient way
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพร ศุภตรัยวรพงศ์ หัวหน้าโครงการ
และ
นิทรรศการเดี่ยว จิตรกรรม:รูปและสัญลักษณ์ในวิถีชีวิตชนบท
โดย อาจารย์บริรักษ์ ศุภตรัยวรพงศ์ หัวหน้าโครงการ
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561
ณ หอศิลป์ช่อพะยอม อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชั้น 3
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด

DSC04520
DSC04521
DSC04522
DSC04523
DSC04524
DSC04525
DSC04526
DSC04527
DSC04528
DSC04529
DSC04530
DSC04531
DSC04532
DSC04533
DSC04534
DSC04535
DSC04536
DSC04537
DSC04538
DSC04539
DSC04540
DSC04541
DSC04542
DSC04543

กลับหน้าหลัก