At first page Next page

การแข่งขันออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ชิงโล่นายกรัฐมนตรี
"งานราชภัฏตักสิลา"
ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

DSC04520
DSC04521
DSC04522
DSC04523
DSC04524
DSC04525
DSC04526
DSC04527
DSC04528
DSC04529
DSC04530
DSC04531
DSC04532
DSC04533
DSC04534
DSC04535
DSC04536
DSC04537
DSC04538
DSC04539
DSC04540
DSC04541
DSC04542
DSC04543

กลับหน้าหลัก