At first page Next page

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2562
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3 ชั้น 3
อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

DSC04520
DSC04521
DSC04522
DSC04523
DSC04524
DSC04525
DSC04526
DSC04527
DSC04528
DSC04529
DSC04530
DSC04531
DSC04532
DSC04533
DSC04534
DSC04535
DSC04536
DSC04537
DSC04538
DSC04539
DSC04540
DSC04541
DSC04542
DSC04543

กลับหน้าหลัก