At first page Next page

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วันที่ 27 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 2 ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยมี รองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวภาพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนันชัย สิงห์มาตย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นกรรมการและเลขานุการ

DSC04520
DSC04521
DSC04522
DSC04523
DSC04524
DSC04525
DSC04526
DSC04527
DSC04528
DSC04529
DSC04530
DSC04531
DSC04532
DSC04533
DSC04534
DSC04535
DSC04536
DSC04537
DSC04538
DSC04539
DSC04540
DSC04541
DSC04542
DSC04543

กลับหน้าหลัก