Previous page At last page

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ในหัวข้อ "การพัฒนาทักษะชีวิตลดอุบัติเหตุในชีวิตประจำวัน"
วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุม AUDITORIUM 1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดยมี รองศาสตราจารย์ ว่าที่ พันตรี ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ เป็นวิทยากร

DSC04544
DSC04545
DSC04546
DSC04547
DSC04548
DSC04549
DSC04550          

กลับหน้าหลัก