Previous page At last page

โครงการพัฒนาสมรรถนะนักสื่อสารออนไลน์ด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ระหว่างวันที่ 8,9 สิงหาคม-6 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3 ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท เมฆเมืองทอง เป็นวิทยากร

DSC04544
DSC04545
DSC04546
DSC04547
DSC04548
DSC04549
DSC04550 DSC04551 DSC04552 DSC04553 DSC04554 DSC04555
DSC04556 DSC04557 DSC04558 DSC04559 DSC04560 DSC04561
DSC04562
DSC04563
DSC04564
DSC04565
DSC04566
DSC04567

กลับหน้าหลัก