At first page Next page

การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564
ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3 ชั้น 3
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดยมีคณะกรรมการประเมินดังนี้
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจธรรม พรทวีกุล ประธานกรรมการ
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง กรรมการ
3.รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัณชัย สิงห์มาตย์ กรรมการและเลขานุการ
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพร แสงไชยา ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธาวี ยีมิน ผู้สังเกตการประเมิน

DSC04520
DSC04521
DSC04522
DSC04523
DSC04524
DSC04525
DSC04526
DSC04527
DSC04528
DSC04529
DSC04530
DSC04531
DSC04532
DSC04533
DSC04534
DSC04535
DSC04536
DSC04537
DSC04538
DSC04539
DSC04540
DSC04541
DSC04542
DSC04543

กลับหน้าหลัก