At first page At last page

โครงการ "พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ"
ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2564
เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 2 ชั้น 1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดยมี นายกัมปนาท อาชา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป็นวิทยากร

DSC04520
DSC04521
DSC04522
DSC04523
DSC04524
DSC04525
DSC04526
DSC04527
DSC04528
DSC04529
DSC04530
DSC04531
DSC04532
DSC04533
DSC04534
DSC04535
DSC04536
DSC04537
DSC04538
DSC04539
DSC04540
DSC04541
DSC04542
 

กลับหน้าหลัก