At first page Next page

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและงานฝึกประสบการวิชาชีพ
จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝึกประสบการวิชาชีพ
วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558
ณ ห้องประชุม Auditorium Room 1 ชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

DSC00001
DSC00008
DSC00013
DSC00016
DSC00017
DSC00023
DSC00025
DSC00026
DSC00036
DSC00051
DSC00055
DSC00056
DSC00058
DSC00059
DSC00063
DSC00075
DSC00079
DSC00080
DSC00085
DSC00088
DSC09888
DSC09891
DSC09893
DSC09894

กลับหน้าหลัก