หลักสูตรสาขาวิชาปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้นำนักศึกษาเข้าร่วม
“โครงการอบรมและเสวนานานาความเชื่อสำหรับกลุ่มเยาวชนในทุกภูมิภาค
เพื่อการปรองดองท่ามกลางความหลากหลาย”
จัดโดย สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ
ระหว่างวันที่ 22 - 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ณ เกาะเกิดโฮมสเตย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

IMG_4026_resize
IMG_4110_resize
IMG_4119_resize
IMG_4151_resize
IMG_4259_resize
IMG_4295_resize
IMG_4354_resize
IMG_4377_resize
IMG_4411_resize
IMG_4427_resize
IMG_4603_resize
IMG_4629_resize
IMG_4750_resize
IMG_4806_resize
IMG_4808_resize
IMG_4813_resize
IMG_4878_resize
IMG_4925_resize
IMG_4957_resize
IMG_4959_resize
IMG_4961_resize
SDSCN4959_resize
SDSCN5070_resize
SDSCN5167_resize

กลับหน้าหลัก