การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Excellent Center
วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558
ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3 ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

DSC09010
DSC09014
DSC09015
DSC09016
DSC09017
DSC09018
DSC09019
DSC09021
DSC09024
DSC09025
DSC09026
DSC09027
DSC09029
DSC09030
DSC09035
DSC09037
DSC09039
DSC09040
DSC09041
DSC09044
DSC09045
DSC09046
DSC09048
DSC09051

กลับหน้าหลัก