โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง “การจัดการองค์ความรู้ด้วย WordPress”
ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม พ.ศ. 2558
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

DSC08390
DSC08391
DSC08396
DSC08404
DSC08407
DSC08409
DSC08413
DSC08415
DSC08420
DSC08423
DSC08424
DSC08425
DSC08426
DSC08431
DSC08441
DSC08444
DSC08445
DSC08458
DSC08464
DSC08467
DSC08468
DSC08469
DSC08470

กลับหน้าหลัก