At first page Next page

โครงการปราชญ์ชาวบ้าน ฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
40 ปี แกนอีสานคืนถิ่น
วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2558
ณ ห้อง Auditorium Room 1 ชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

DSC09138
DSC09141
DSC09143
DSC09146
DSC09147
DSC09149
DSC09150
DSC09151
DSC09152
DSC09153
DSC09154
DSC09155
DSC09160
DSC09162
DSC09163
DSC09164
DSC09165
DSC09166
DSC09167
DSC09168
DSC09169
DSC09170
DSC09171
DSC09172

กลับหน้าหลัก