โครงการอบรมการบริหารการเงินและงบประมาณ
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

DSC03460
DSC03465
DSC03469
DSC03470
DSC03473
DSC03475
DSC03478
DSC03482
DSC03485
DSC03486
DSC03488
DSC03489
DSC03498
DSC03503
DSC03515
DSC03520
DSC03521
DSC03522
DSC03534
DSC03537
DSC03544
DSC03553
DSC03563
DSC03565

กลับหน้าหลัก