At first page Next page

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร่วมต้อนรับ Dr. Zhou Gaoyu
จากสถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย
วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3 ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

DSC05591
DSC05592
DSC05594
DSC05596
DSC05597
DSC05598
DSC05599
DSC05600
DSC05602
DSC05603
DSC05605
DSC05606
DSC05607
DSC05610
DSC05611
DSC05613
DSC05616
DSC05618
DSC05620
DSC05621
DSC05622
DSC05623
DSC05624
DSC05625

กลับหน้าหลัก