หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
จัดโครงการ "5 ด้าน กับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร"
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556
ณ ห้องประชุมพวงพะยอม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

DSC04218
DSC04219
DSC04221
DSC04222
DSC04223
DSC04225
DSC04227
DSC04230
DSC04234
DSC04236
DSC04237
DSC04238
DSC04240
DSC04241
DSC04243
DSC04244
DSC04246
DSC04249
DSC04251
DSC04257
DSC04261
DSC04264
DSC04265
DSC04266

กลับหน้าหลัก