หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี
จัดโครงการ “Work Shop ทางดนตรี" (การประชุมระดับนานาชาติ ICSSS 2013)
โดยวิทยากร Prof.Dr.Brian T. Kilp และ Prof.Dr.Jimmy Finnie
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ณ ห้อง Conference Room 2 อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ

1DSC03283
1DSC03284
1DSC03286
1DSC03287
1DSC03290
1DSC03291
1DSC03292
1DSC03293
1DSC03294
826335585
832391954
9078500488

กลับหน้าหลัก