บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กับ HONGHE UNIVERSITY, China
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ณ ห้องประชุมอธิการบดี ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

DSC05913
DSC05916
DSC05921
DSC05925
DSC05931
DSC05935
DSC05937
DSC05941
DSC05943
DSC05946
DSC05950
DSC05951
DSC05954
DSC05955
DSC05960
DSC05961
DSC05966
DSC05975
DSC05977
DSC05978
DSC05979
DSC05981

กลับหน้าหลัก