At first page At last page

โครงการแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดี QA_KM Day

วันที่ 8 มิถุนายน 2555

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

จัดโครงการ "แสวงหาแนวปฏิบัติที่ดี QA_KM Day " ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2555 เวลา 10.30 - 13.30 น. ณ ห้องประชุมพวงคราม

โดย มีคณาจารย์หลักสูตรต่างๆ ส่งผลงานเข้าแข่งขันในโครงการมากมาย ในการให้คะแนนจะมีการตัดสิน 3 ด้าน

1.ด้านการเรียนการสอน 2.ด้านการวิจัย 3.ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีผลการตัดสินดังนี้

1.อาจารย์รตนดา อาจวิชัย ได้รับรางวัลชนะเลิศแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ด้านการเรียนการสอน

2.อาจารย์ปริยัติ นามสง่า ได้รับรางวัลชนะเลิศแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ด้านการวิจัย

3.หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน ได้รับรางวัลชนะเลิศแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

DSC04520
DSC04521
DSC04522
DSC04523
DSC04524
DSC04525
DSC04526
DSC04527
DSC04528
DSC04529
DSC04530
DSC04531
DSC04532
DSC04533
DSC04534
DSC04535
DSC04536
DSC04537
DSC04538
DSC04539
DSC04540
DSC04541
DSC04542
DSC04543

กลับหน้าหลัก