โครงการ "น้องใหม่ วัยใส หัวใจสีขาว"
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556
ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

pic001
pic002
pic003
pic004
pic005
pic006
pic007
pic008
pic009
pic010

กลับหน้าหลัก