โครงการรณรงค์อบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และตรวจสารเสพติดนักศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุม 600 ที่นั่ง ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

DSC08215
DSC08217
DSC08218
DSC08219
DSC08221
DSC08222
DSC08223
DSC08224
DSC08227
DSC08228
DSC08229
DSC08230
DSC08232
DSC08235
DSC08236
DSC08237
DSC08238
DSC08239
DSC08240
DSC08241
DSC08243
DSC08244

กลับหน้าหลัก