โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557
ณ ห้อง Auditorium 2 ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

DSC02824
DSC02825
DSC02826
DSC02829
DSC02835
DSC02836
DSC02839
DSC02840
DSC02841
DSC02842
DSC02846
DSC02847
DSC02849
DSC02852
DSC02853
DSC02854
DSC02858
DSC02860
DSC02861
DSC02865
DSC02867
DSC02869
DSC02871
DSC02876

กลับหน้าหลัก