At first page At last page

โครงการ "ศึกษาดูงาน เปิดประตูสู่อาเซียน"

ระหว่างวันที่ 2 - 6 มีนาคม 2556

ณ มหาวิทยาลัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งชาติเวียดนาม Vietnam National University

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ Joint Deegree English Program จัดโครงการศึกษาดูงาน เปิดประตูสู่อาเซียน

ระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งชาติเวียดนาม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งชาติเวียดนาม

2.เพื่อเยี่ยมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ Joint Deegree English Program ชั้นปีที่ 3-4

3.เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ Joint Deegree English Program ชั้นปีที่ 1

ได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของประเทศเวียดนามเพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปศึกษาต่อในอนาคต

DSC04520
DSC04521
DSC04522
DSC04523
DSC04524
DSC04525
DSC04526
DSC04527
DSC04528
DSC04529
DSC04530
DSC04531
DSC04532
DSC04533
DSC04534
DSC04535
DSC04536
DSC04537
DSC04538
DSC04539
DSC04540


กลับหน้าหลัก