At first page Next page

งานทำบุญเลี้ยงพระ ในโอกาสขึ้นอาคารใหม่
และงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้าปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557
วันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2557
ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

DSC07312
DSC07358
DSC07360
DSC07363
DSC07365
DSC07386
DSC07397
DSC07398
DSC07409
DSC07410
DSC07412
DSC07413
DSC07415
DSC07416
DSC07417
DSC07418
DSC07425
DSC07430
DSC07431
DSC07432
DSC07435
DSC07437
DSC07440
DSC07442

กลับหน้าหลัก