หลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศาสตร์
“จัดโครงการ IS คิดดี”
ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ณ ห้องประชุม 100 ที่นั่ง อาคารกองพัฒนานักศึกษา

DSC04397
DSC04416
DSC04420
DSC04437
DSC04451
DSC04456
DSC04460
DSC04462
DSC04469
DSC04478
DSC04484
DSC04495
DSC04504
DSC04506
DSC04534
DSC04536
DSC04551
DSC04560
DSC04562
DSC04572
DSC04582
DSC04636
DSC04640
DSC04646

กลับหน้าหลัก