หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี จัดโครงการ
ปราชญ์ชาวบ้าน “คีตศิลป์อีสาน สืบสานตำนานดนตรี”
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ณ เวทีกลางแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

IMG_1686
IMG_1688
IMG_1689
IMG_1692
IMG_1694
IMG_1696
IMG_1703
IMG_1708
IMG_1710
IMG_1712
IMG_1714
IMG_1717
IMG_1719
IMG_1720
IMG_1734
IMG_1735
IMG_1739
IMG_1747
IMG_1750
IMG_1762
IMG_1768
IMG_1795
IMG_1866
IMG_1960

กลับหน้าหลัก