หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย จัดโครงการ
“เลขานุการมืออาชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย”
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ณ ห้อง Auditorium 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

DSC09026
DSC09027
DSC09028
DSC09029
DSC09030
DSC09031
DSC09032
DSC09033
DSC09034
DSC09035
DSC09036
DSC09037
DSC09038
DSC09039
DSC09041
DSC09042
DSC09043
DSC09044
DSC09045
DSC09046
DSC09047
DSC09048
DSC09049
DSC09050

กลับหน้าหลัก