หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จัดโครงการ
นาฏยศาสตร์ขับขานตำนานศิลป์ เรื่อง “มณีฟ้าหยาด”
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมพาพันธ์ พ.ศ. 2557
ณ เวทีกลางแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

DSC09200
DSC09208
DSC09213
DSC09216
DSC09217
DSC09219
DSC09222
DSC09223
DSC09226
DSC09229
DSC09233
DSC09234
DSC09245
DSC09248
DSC09250
DSC09252
DSC09255
DSC09257
DSC09265
DSC09267
DSC09269
DSC09272
DSC09276
DSC09279

กลับหน้าหลัก