การเจรจาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กับ บริษัท คิงเพาเวอร์ จำหกัด กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 2 ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

DSC09486
DSC09489
DSC09490
DSC09491
DSC09492
DSC09493
DSC09494
DSC09495
DSC09496
DSC09497
DSC09498
DSC09500
DSC09501
DSC09502
DSC09503
DSC09504
DSC09505
DSC09506
DSC09507
DSC09508
DSC09509
DSC09510
DSC09512
DSC09513

กลับหน้าหลัก