At first page Next page

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

"เทคนิคการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของบรรณารักษ์มืออาชีพสู่อาเซียน"

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยหลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกับบริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด

จัดโครงการ "เทคนิคการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของบรรณารักษ์มืออาชีพสู่อาเซียน"

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 3 โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด รูปแบบและเทคนิคในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสู่อาเซียน และนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ได้

โดยมี อาจารย์เจริญ มุศิริ ครูชำนาญการโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เป็นวิทยากรบรรยาย

DSC04520
DSC04521
DSC04522
DSC04523
DSC04524
DSC04525
DSC04526
DSC04527
DSC04528
DSC04529
DSC04530
DSC04531
DSC04532
DSC04533
DSC04534
DSC04535
DSC04536
DSC04537
DSC04538
DSC04539
DSC04540
DSC04541
DSC04542
DSC04543

กลับหน้าหลัก