หลักสูตรสาขาวิชา Joint-Degree English Program
จัดโครงการ รุ่นพี่พบรุ่นน้องเชื่อมความสัมพันธ์อันดี Joint-Degree English Program
วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557
ณ ห้อง Auditorium 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

IMG_0908
IMG_0909
IMG_0911
IMG_0912
IMG_0914
IMG_0915
IMG_0921
IMG_0922
IMG_0923
IMG_0924
IMG_0925
IMG_0930
IMG_0935
IMG_0937
IMG_0940
IMG_0942
IMG_0945
IMG_0946
IMG_0947
IMG_0948
IMG_0949
IMG_0950
IMG_0951
IMG_0952

กลับหน้าหลัก