การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2557
“โครงการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์”
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

DSC00959
DSC00962
DSC00963
DSC00964
DSC00965
DSC00966
DSC00967
DSC00968
DSC00969
DSC00970
DSC00971
DSC00973
DSC00974
DSC00975
DSC00977
DSC00979
DSC00980
DSC00982
DSC00983
DSC00984
DSC00985
DSC00987
DSC00988
DSC00990

กลับหน้าหลัก