ฝ่ายกิจการนักศึกษาและงานฝึกประสบการวิชาชีพ
จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556
ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ฮอล์ อาคาร 34

DSC05204
DSC05205
DSC05207
DSC05210
DSC05213
DSC05219
DSC05230
DSC05231
DSC05234
DSC05236
DSC05241
DSC05247
DSC05251
DSC05254
DSC05256
DSC05266
DSC05271
DSC05273
DSC05274
DSC05277
DSC05281
DSC05286
DSC05294
DSC05298

กลับหน้าหลัก