ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นักศึกษาภาค กศ.บป. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1476203
1554561 (2)
1554561
1653782 (2)
1653782 (3)
1653782
1779197
1888517 (2)
1888517
62935

 

กลับหน้าหลัก