At first page Next page

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุสองภาษา เพื่อการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน (ไทย-อังกฤษ) “ASEAN TODAY”
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กับ กรมประชาสัมพันธ์เขต 1 จังหวัดขอนแก่น
วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556
ณ ห้องประชุมดอกจาน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

DSC03706
DSC03707
DSC03708
DSC03709
DSC03710
DSC03711
DSC03713
DSC03714
DSC03719
DSC03720
DSC03721
DSC03724
DSC03726
DSC03729
DSC03731
DSC03734
DSC03736
DSC03738
DSC03739
DSC03740
DSC03742
DSC03743
DSC03744
DSC03746

กลับหน้าหลัก