Previous page At last page

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุสองภาษา เพื่อการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน (ไทย-อังกฤษ) “ASEAN TODAY”
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กับ กรมประชาสัมพันธ์เขต 1 จังหวัดขอนแก่น
วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556
ณ ห้องประชุมดอกจาน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

DSC03747
DSC03748
DSC03749
DSC03751
DSC03753
DSC03755
DSC03757
DSC03759
DSC03762
DSC03764
DSC03765
DSC03767
DSC03768
DSC03770
DSC03773
DSC03774
DSC03776
DSC03777
DSC03778
DSC03781
DSC03784
DSC03787
DSC03788
DSC03789

กลับหน้าหลัก