At first page Next page

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดงาน เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 (ผศ.กัญญา บุรีรัตน์)
“ยอย่องครูภูมิปัญญา กัญญา บุรีรัตน์”
วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556
ณ ชั้นล่างหอประชุมพวงคราม อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

DSC04950
DSC04954
DSC04955
DSC04958
DSC04960
DSC04961
DSC04962
DSC04971
DSC04980
DSC04981
DSC04989
DSC04992
DSC04993
DSC04996
DSC05008
DSC05015
DSC05016
DSC05017
DSC05020
DSC05021
DSC05023
DSC05025
DSC05027
DSC05029

กลับหน้าหลัก