At first page Next page

โครงการทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา
“ทำดีเพื่อพ่อ” (5 ธันวาคม 2556)
วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

DSC06468
DSC06470
DSC06475
DSC06478
DSC06479
DSC06480
DSC06482
DSC06484
DSC06486
DSC06487
DSC06489
DSC06490
DSC06491
DSC06494
DSC06495
DSC06496
DSC06498
DSC06500
DSC06503
DSC06506
DSC06508
DSC06510
DSC06512
DSC06514

กลับหน้าหลัก