หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย จัดโครงการ
“สืบทอดภูมิปัญญา ผ่านการวิจารณ์วิจัยและเขียนสร้างสรรค์”
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ณ ห้อง Auditorium 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

DSC00921
DSC00922
DSC00923
DSC00924
DSC00925
DSC00926
DSC00927
DSC00929
DSC00930
DSC00931
DSC00935
DSC00936
DSC00937
DSC00938
DSC00939
DSC00940
DSC00941
DSC00943
DSC00945
DSC00948
DSC00949
DSC00950
DSC00951
DSC00952

กลับหน้าหลัก