รายชื่องานวิจัยคณะมนุษยศาสตร์
งานวิจัยหรืองานสร้างสร รค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
เพิ่มข้อมูลงานวิจัย

 

รายชื่องานวิจัยที่ได้รับทุน
:: ปีงบประมาณ
:: ชื่องานวิจัย
:: ชื่อผู้วิจัย
:: แหล่งทุน
:: ประเภททุน
 
   

ลำดับ

ปีงบประมาณ

ชื่องานวิจัย

ผู้วิจัย

ประเภททุน

แหล่งทุน

จำนวนเงิน

1 2560 กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ : กรณีศึกษาของผู้เรียนที่มีความรู้พหุระดับ ฉัตรณรงค์  ชัยเดช ภายใน สถาบันวิจัย 30,000
2 2560 การพัฒนาชุดการสอนปฏิบัติแซกโซโฟน ในรายวิชาปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วุฒิสิทธิ์  จีระกมล ภายใน สถาบันวิจัย 30,000
3 2560 การศึกษาผลการเรียนรู้คำศัพท์แบบมีส่วนร่วมของผู้เรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ณฐยา ชมเชี่ยมชาญ ภายใน สถาบันวิจัย 30,000
4 2560 ดนตรีประกอบพิธีเลี้ยงกู่ บ้านคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ปิยะนันท์ แนวคำดี ภายใน สถาบันวิจัย 30,000
5 2560 แนวทางการอนุรักษ์พุทธประติมากรรมยุคทวารวดี กิตติกรณ์ บำรุงบุญ ภายใน สถาบันวิจัย 30,000
6 2560 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ทนงศักดิ์ ปัดสินธุ์ ภายใน สถาบันวิจัย 30,000
7 2560 การสำรวจพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สุชาลักษม์ ธรรมดวงศรี ภายใน สถาบันวิจัย 30,000
8 2560 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันโดยใช้บทฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษ ภัทรภร สุบัติคำ ภายใน สถาบันวิจัย 30,000
9 2560 รูปแบบการส่งเสริมเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยของนักศึกษาหอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แดนวิชัย สายรักษา ภายใน สถาบันวิจัย 30,000
10 2560 การสร้างสรรค์และพลังทางภาษาในบทเพลงของสุรชัย จันทิมาธร อริยานุวัตน์ สมาธยกุล ภายใน สถาบันวิจัย 30,000
11 2560 การสร้างสรรค์จิตรกรรมจากจินตนาการแห่งความสงบสุขในวิถีชนบทอีสาน อำพร แสงไชยา ภายใน สถาบันวิจัย 30,000
12 2560 การสร้างสรรค์ผลงานวาดเส้น ชุด สิมอีสาน ศรีพัฒน์ เทศารินทร์ ภายใน สถาบันวิจัย 30,000
13 2560 ความเข้าใจ การปฏิบัติและอุปสรรคต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุวิชชาน อุ่นอุดม ภายใน สถาบันวิจัย 30,000
14 2560 การสร้างสรรค์ภาพพิมพ์จากความทรงจำในวิถีชนบทอีสาน พรสวรรค์ นนทะภา ภายใน สถาบันวิจัย 30,000
15 2560 การสร้างนวัตกรรมการจัดการป่าชุมชนดอนปู่ตาชุมชนบ้านน้ำผึ้ง ตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม วาริธ ราศรี ภายใน สถาบันวิจัย 30,000
16 2560 การสร้างสรรค์ประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา เรื่องร่องรอยของความงามในธรรมชาติ สุรศักดิ์ สุขวิเศษ ภายใน สถาบันวิจัย 25,000
17 2560 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนที่เรียนในรายวิชาการอ่านภาษาจีน 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พิณพร คงแท่น ภายใน สถาบันวิจัย 25,000
18 2560 แนวทางการออกแบบตราสัญลักษณ์ให้เหมาะสมกับภาพลักษณ์ขององค์กร ธรรมนูญ พัดมะนา ภายใน สถาบันวิจัย 25,000
19 2560 การสร้างสรรค์จิตรกรรม ชุด รูปรอยจากความพอเพียง ประภาพร ศุภตรัยวรพงศ์ ภายใน สถาบันวิจัย 25,000
20 2560 มารผจญในจิตรกรรมไทยร่วมสมัย อภิชาต เอี่ยมวิจารณ์ ภายใน สถาบันวิจัย 25,000
21 2560 การพัฒนาสื่อการเรียนออนไลน์รายวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย เรื่องเสียง สำหรับนักศึกษา สาขาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ณุกานดา ศุภวัฒน์ ภายใน สถาบันวิจัย 25,000
รวม 600,000