คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
         
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
บุคลากร หลักสูตรสาขาภาษาไทย
ชื่อ-สกุล :   อ. เชษฐา  จักรไชย รหัสผู้สอน :  935
ตำแหน่ง :   อาจารย์, / รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
การศึกษา :   ค.บ.(ภาษาไทย), กศ.ม.(ภาษาไทย)
โทรศัพท์ :   115, 139
E-mail :   -
   
ชื่อ-สกุล :   ผศ.ดร. กัลยา  กุลสุวรรณ รหัสผู้สอน :  2526003
ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา :   ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีไทย,ป.บอ.ประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร, กศ.ม.ภาษาไทย, ปร.ด.(ภาษาไทย)
โทรศัพท์ :   115
E-mail :   kanlaya_1958@hotmail.com
   
ชื่อ-สกุล :   รศ. กฤษฎา  ศรีธรรมา รหัสผู้สอน :  215
ตำแหน่ง :   รองศาสตราจารย์
การศึกษา :   ค.บ.(ภาษาไทย), กศ.ม.(ภาษาไทย)
โทรศัพท์ :   115
E-mail :   -
   
ชื่อ-สกุล :   ผศ. กัญญา  บุรีรัตน์ รหัสผู้สอน :  214
ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์, / ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
การศึกษา :   กศ.บ.(ภาษาไทย), กศ.ม.(ภาษาไทย)
โทรศัพท์ :   146
E-mail :   -
   
ชื่อ-สกุล :   ผศ.ดร. ชมพูนุท  เมฆเมืองทอง รหัสผู้สอน :  216
ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์, / ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
การศึกษา :   ศศ.บ.(ภาษาไทย)(เกียรตินิยมอันดับ1), ศศ.ม.(ภาษาไทย : เน้นวรรณคดีไทย), ค.ด.(วิจัยและพัฒนา หลักสูตร)
โทรศัพท์ :   320, 317
E-mail :   -
   
ชื่อ-สกุล :   อ. วินัย  แสงกล้า (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายวิชาการ) รหัสผู้สอน :  935
ตำแหน่ง :   อาจารย์
การศึกษา :   ศน.บ.(ศึกษาศาสตร์ : ภาษาไทย), ศศ.ม.(ภาษาและวรรณคดีไทย), กำลังศึกษาต่อ ปร.ด.(ไทยศึกษา)  
โทรศัพท์ :   115
E-mail :   -
   
ชื่อ-สกุล :   ดร. ประจัญ  จันเติบ รหัสผู้สอน :  2553063
ตำแหน่ง :   อาจารย์
การศึกษา :   ศน.บ.(ภาษาไทย), ศศ.ม.(ภาษาไทยเน้นวรรณคดีไทย), Ph.D.(Social Science)
โทรศัพท์ :   115
E-mail :   chanthai 1700@hotmail.com
   
ชื่อ-สกุล :   อ. อริยานุวัตน์  สมาธยกุล (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายวิชาการ) รหัสผู้สอน :  2C3
ตำแหน่ง :   อาจารย์
การศึกษา :   น.บ.(นิติศาสตร์) / กศ.บ.(ภาษาไทย), กศ.ม.(ภาษาไทย)
โทรศัพท์ :   115
E-mail :   -
   
ชื่อ-สกุล :   อ. รตนดา  อาจวิชัย (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายวิชาการ) รหัสผู้สอน :  2D3
ตำแหน่ง :   อาจารย์
การศึกษา :   ค.บ.(ภาษาไทย), ศศ.ม.(ภาษาไทย : เน้นวรรณคดี)
โทรศัพท์ :   115
E-mail :   -
   
ชื่อ-สกุล :   อ. จำรัส  สุขแป รหัสผู้สอน :  2553062
ตำแหน่ง :   อาจารย์
การศึกษา :   พธ.บ.(บาลีสันสกฤต), ศศ.ม.(สันสกฤต)
โทรศัพท์ :   115
E-mail :   -
   
ชื่อ-สกุล :   อ. ศิวพร  เดชชัย รหัสผู้สอน :  2553061
ตำแหน่ง :   อาจารย์
การศึกษา :   ค.บ.(ภาษไทย) / กศ.บ.(ภาษาไทย), กศ.ม.(การมัธยมศึกษา : การสอนภาษาไทย)
โทรศัพท์ :   115
E-mail :   -
   
ชื่อ-สกุล :   อ. สุดารัตน์  มาศวรรณา (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายวิชาการ) รหัสผู้สอน :  2553130
ตำแหน่ง :   อาจารย์
การศึกษา :   ศศ.บ.(ภาษาไทย), ศศ.ม.(ภาษาไทย)
โทรศัพท์ :   115
E-mail :   -
   
ชื่อ-สกุล :   อ. พยงค์  มูลวาปี รหัสผู้สอน :  2553148
ตำแหน่ง :   อาจารย์
การศึกษา :   ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน), ศศ.ม.(ไทยศึกษา)
โทรศัพท์ :   115
E-mail :   payong2003@hotmail.com
   
ชื่อ-สกุล :   อ. วรางคณา  เทศนา รหัสผู้สอน :  -
ตำแหน่ง :   อาจารย์
การศึกษา :   อ.บ.(ภาษาไทย), ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์)
โทรศัพท์ :   115
E-mail :   -
 
ชื่อ-สกุล :   อ. วิมล  เขตตะ รหัสผู้สอน :  2554026
ตำแหน่ง :   อาจารย์
การศึกษา :   ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์), ศศ.ม.(จารึกภาษาไทย)
โทรศัพท์ :   115
E-mail :   -
 
ชื่อ-สกุล :   อ. นารีนาถ  สำลี รหัสผู้สอน :  -
ตำแหน่ง :   อาจารย์
การศึกษา :   ศศ.บ.(ภาษาไทย), กำลังศึกษาต่อ ศศ.ม.(ภาษาไทย)
โทรศัพท์ :   115
E-mail :   -
 
ชื่อ-สกุล :   อ. อัฐพล  อินต๊ะเสนา รหัสผู้สอน :  -
ตำแหน่ง :   อาจารย์
การศึกษา :   กศ.บ.(ภาษาไทย), ค.ม.(การวิจัยการศึกษา)
โทรศัพท์ :   115
E-mail :   -
 
ชื่อ-สกุล :   อ. ศศิธร  อ่อนเหลา รหัสผู้สอน :  -
ตำแหน่ง :   อาจารย์
การศึกษา :   ศศ.บ.(ภาษาไทย), ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์), ศศ.ม.(ภาษาลาว)
โทรศัพท์ :   115
E-mail :   -
 
ชื่อ-สกุล :   อ. สราภรณ์  สุวรรณแสง รหัสผู้สอน :  -
ตำแหน่ง :   อาจารย์
การศึกษา :   ศศ.บ.(ภาษาไทย), ศศ.ม.(ภาษาไทย)
โทรศัพท์ :   115
E-mail :   -
 
ชื่อ-สกุล :   อ. สุมาลี  พลขุนทรัพย์ รหัสผู้สอน :  -
ตำแหน่ง :   อาจารย์
การศึกษา :   ศศ.บ.(ภาษาไทย), ศศ.ม.(ภาษาไทย)
โทรศัพท์ :   115
E-mail :   -
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
   สาขาปรัชญาและศาสนา
   กลุ่มวิชาวิถีโลกวิถีไทย
   กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส
   กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม