Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences generated by WOWSlider.com
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
  Site search :

Advanced search
Faculty of Humanites and Social Sciences
ข่าวสาร "คณาจารย์-นักศึกษา"

9
เม.ย.64

ใบสมัครรับนักศึกษาโครงการรับตรง
ใบสมัครรับนักศึกษาโครงการรับตรงโดยคณะมนุษยศาสตร์ฯ
ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
แบบฟอร์มรับสมัคร  ดาวน์โหลด...
ณ อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29
มิ.ย.63

วีดีทัศน์ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ

วีดีทัศน์ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ

ประจำปีการศึกษา 2563
คลิก  เพื่อเข้าชมวีดีโอ...
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13
ม.ค.63

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ปีการศึกษา 2562 รอบ 6 เดือน (1 มิ.ย.-30 พ.ย.62)
แบบฟอร์ม  ดาวน์โหลด...
ณ อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanities and Social Sciences
รอบรั้ว "ช่อพะยอม"
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ
ครั้งที่ 3/2564

ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3

23 กันยายน 2564
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
ครั้งที่ 8/2564

ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3

10 กันยายน 2564
 
   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  งานแสดงความยินดีและร่วมเชิดชูเกียรติ
ศิษย์เก่าฯ ประจำปี พ.ศ. 2563

ณ ห้องประชุมจำปีหลวง คณะวิทยาศาสตร์ฯ

23 กันยายน 2564
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  จัดงานมุทิตา กษิณานุสรณ์
ผู้เกษียณอายุราชการ 2564

ณ อาคารศูนย์การเีรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

9 กันยายน 2564
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
15 กุมภาพันธ์ 2564 แบบฟอร์ม ประเมินผลการปฏิบัติราชการ วงรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 สายวิชาการ/สายสนับสนุน
13 มกราคม 2563 แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
6 สิงหาคม 2562 แบบฟอร์ม ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด สายวิชาการ/สายสนับสนุน
10 กรกฎาคม 2562 แผนยุทธศาสตร์ ม.ราชภัฏมหาสารคาม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี ดาวน์โหลด...
10 กรกฎาคม 2562 แผนยุทธศาสตร์ ม.ราชภัฏมหาสารคาม ฉบับไ้ด้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด...
25 มิถุนายน 2562 การประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอนของผู้ขอกำหนดตำแหน่งฯ รายละเอียด...
24 กันยายน 2561 วีดีโองานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 คลิกเพื่อดููวีดีโอ
7 มีนาคม 2561 แบบฟอร์ม ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด สายวิชาการ/สายสนับสนุน
6 กันยายน 2560 แบบฟอร์ม ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด สายวิชาการ/สายสนับสนุน
   
Faculty of Humanities and Social Sciences
ประมวลภาพ กิจกรรม
27 สิงหาคม 2564 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 2/2564    ดูภาพ..
24 สิงหาคม 2564 ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    ดูภาพ..
23 สิงหาคม 2564 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ    ดูภาพ..
20 สิงหาคม 2564 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2564    ดูภาพ..
16 สิงหาคม 2564 โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ วิชาชีพ และงานวิจัย 2564    ดูภาพ..
11 สิงหาคม 2564 กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564    ดูภาพ..
29-30 กรกฎาคม 2564 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี พ.ศ.2565-2569    ดูภาพ..
27 กรกฎาคม 2564 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.64    ดูภาพ..
23 กรกฎาคม 2564 การประชุมวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564    ดูภาพ..
23 กรกฎาคม 2564 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 1/2564    ดูภาพ..
 
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
รศ.ว่าที่ พ.ต. ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ
คณบดี
       :: สายตรงคณบดี
       :: ปฏิทินคณบดี
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
ผู้ชมออนไลน์ คน
คนเข้าเยี่ยมชมทั้งสิ้น

เริ่มนับวันที่ 7 มีนาคม 2561
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences