Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
จำนวนนักศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) :
รหัส 57
รหัส 58
รหัส 59
รหัส 60
รวม
    - สาขาวิชาภาษาอักฤษ
182
186
238
204
810
    - สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
57
64
69
58
248
    - สาขาวิชา Joint-Degree English Program
45
24
37
-
106
    - สาขาวิชาภาษาไทย
140
159
153
87
539
    - สาขาวิชาภาษาจีน
85
118
96
58
357
    - สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
20
23
25
14
82
    - สาขาวิชาดนตรี
56
57
55
31
199
    - สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร
33
64
59
42
198
    - สาขาวิชาศิลปกรรม
13
14
13
14
54
    - สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
11
17
15
16
59
    - สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
43
39
44
55
181
    - สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี
16
21
20
34
91
    - สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
32
18
-
10
60
    - สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
73
88
73
37
271
    - สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม
23
15
16
7
61
รวม 
829
907
913
667
3,316
 
* ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 
 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาค กศ.บป.) :
รหัส 55
รหัส 56
รหัส 57
รหัส 58
รวม
    - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
15
28
20
43
106
    - สาขาวิชาภาษาไทย
19
21
20
28
88
    - สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
-
6
31
-
37
รวม 
34
55
71
71
231
 
 
นักศึกษาระดับปริญญาโท :
รหัส 55
รหัส 56
รหัส 57
รหัส 58
รวม
    - สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมไทย
9
3
-
-
12
    - สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (ภาคปกติ)
-
-
-
5
5
    - สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (ภาคสมทบ)
-
-
20
13
33
รวม 
9
3
20
18
50
 
 
นักศึกษาระดับปริญญาเอก :
รหัส 55
รหัส 56
รหัส 57
รหัส 58
รวม
    - สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
11
-
5
8
24
รวม 
11
-
5
8
24
 
* ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2558 
Faculty of Humanites and Social Sciences
.
 + เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
 
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา / วิสัยทัศน์
ค่านิยม / เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
พันธกิจ / วัตถุประสงค์
ตราสัญลักษณ์ / สีประจำคณะ
นโยบาย 8 ด้าน
ประเด็นยุทธศาสตร์
จำนวนบุคลากร
จำนวนนักศึกษา
วีดีทัศน์แนะนำคณะ
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences