Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาครียนที่ 1/2561
     สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
18 มิ.ย. 2561  - เปิดเรียนและพบอาจารย์ที่ปรึกษา
11 - 29 มิ.ย. 2561  - นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียน ONLINE 1/2561
29 มิ.ย. 2561  - วันสุดท้ายของการขอถอน เปลี่ยน หรือเพิ่มรายวิชาเรียน
9 ก.ค. 2561  - นักศึกษาพิมพ์ใบ Bill Payment จากระบบบริการการศึกษา
9 - 13 ก.ค. 2561  - กำหนดการชำระเงินลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
16 ก.ค. 2561  - วันแรกของการชำระเงินลงทะเบียน (โดยเสียค่าปรับ)
6 - 10 ส.ค. 2561  - สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
20 - 31 ส.ค. 2561  - นักศึกษายื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561
14 ก.ย. 2561  - วันสุดท้ายของการยื่นเรื่องพิจารณาการมีสิทธิ์สอบของนักศึกษาที่เวลาเรียนไม่ถึง 80%
17 - 28 ก.ย. 2561  - ขอยกเลิกรายวิชาโดยมีผลการเรียนเป็น "W"
28 ก.ย. 2561  - วันสุดท้ายของการชำระเงินเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
28 ก.ย. 2561  - วันสุดท้ายของการชำระเงินลงทะเบียน (โดยเสียค่าปรับ)
1 - 5 ต.ค. 2561  - สอบปลายภาคเรียนตามตารางสอบ (วิชาพื้นฐานทั่วไป GE)
8 - 12 ต.ค. 2561  - สอบปลายภาคเรียนตามตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2561
8 - 12 ต.ค. 2561  - นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2561 ในระบบบริการการศึกษา
15 ต.ค. - 2 พ.ย. 2561  - ปิดภาคเรียนที่ 1/2561
15 - 19 ต.ค. 2561  - ส่งผลการเรียนนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 (สนส.)
15 - 19 ต.ค. 2561  - ส่งผลการเรียนนักศึกษาทั้งหมด (สนส.)
29 ต.ค. - 16 พ.ย. 2561  - นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียน ONLINE 2/2561
5 พ.ย. 2561  - เปิดภาคเรียนที่ 2/2561
*หมายเหตุ

 - วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 หยุด "วันอาสาฬหบูชา"
 - วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 หยุด "ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ร.10)"

 - วันที่ 13 สิงหาคม 2561 หยุด "ชดเชยวันแม่แห่งชาติ"

Faculty of Humanites and Social Sciences
.
 + เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
 
ภาคปกติ
  - ภาคเรียนที่ 2/2563
  - ภาคเรียนที่ 1/2563
  - ภาคเรียนที่ 3/2562
  - ภาคเรียนที่ 2/2562
  - ภาคเรียนที่ 1/2562
 
 
ภาค กศ.บป. (วันเสาร์ - วันอาทิตย์)
  - ภาคเรียนที่ 2/2563
  - ภาคเรียนที่ 1/2563
  - ภาคเรียนที่ 3/2562
  - ภาคเรียนที่ 2/2562
  - ภาคเรียนที่ 1/2562
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences