Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาครียนที่ 3/2563 (ฉบับแก้ไขวันที่ 12 มี.ค.2564)
     สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
29 มี.ค. 2564  - เปิดเรียนและพบอาจารย์ที่ปรึกษา
22 มี.ค. - 16 เม.ย. 2564  - นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียน ONLINE 3/2563
9 เม.ย. 2564  - วันสุดท้ายของการรับเอกสารเพิ่มรายวิชา ขอเปิดรายวิชา
16 เม.ย. 2564  - วันสุดท้ายของการขอถอน เปลี่ยน หรือเพิ่มรายวิชาเรียน
26 เม.ย. 2564  - นักศึกษาพิมพ์ใบ Bill Payment จากระบบบริการการศึกษา
26 เม.ย. - 7 พ.ค. 2564  - กำหนดการชำระเงินลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
14 มิ.ย..64  - วันแรกของการชำระเงินลงทะเบียน (โดยเสียค่าปรับ)
3 - 7 พค.64  - สอบกลางภาคเรียนที่ 3/2563
17 - 21 พ.ค. 2564  - นักศึกษายื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2563
21 พ.ค. 2564  - วันสุดท้ายของการยื่นเรื่องพิจารณาการมีสิทธิ์สอบของนักศึกษาที่เวลาเรียนไม่ถึง 80%
24 - 28 พ.ค. 2564  - ขอยกเลิกรายวิชาโดยมีผลการเรียนเป็น "W"
28 พ.ค. 2564  - วันสุดท้ายของการชำระเงินเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
24 - 28 พ.ค. 2564  - สอบปลายภาคเรียนตามตารางสอบ (วิชาพื้นฐานทั่วไป GE)
31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2564  - สอบปลายภาคเรียนตามตารางเรียนภาคเรียนที่ 3/2563
4 - 11 มิ.ย. 2564  - นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 3/2563 ในระบบบริการการศึกษา
7 - 11 มิ.ย. 2564  - ปิดภาคเรียนที่ 3/2563
4 - 11 มิ.ย. 2564  - ส่งผลการเรียนนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2563 (สนส.)
4 - 11 มิ.ย. 2564  - ส่งผลการเรียนนักศึกษาทั้งหมด (สนส.)
7 - 25 มิ.ย. 2564  - นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียน ONLINE 1/2564
14 มิ.ย. 2564  - เปิดภาคเรียนที่ 1/2564
*หมายเหตุ

 - วันที่ 6 เมษายน 2564 หยุด "วันจักรี"
 - วันที่ 12-16 เมษายน 2564 หยุด "วันสงกรานต์"
 - วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 หยุด "วันฉัตรมงคล"
 - วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 หยุด "วันพืชมงคล"
 - วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 หยุด "วันวิสาขบูชา"

Faculty of Humanites and Social Sciences
.
 + เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
 
ภาคปกติ
  - ภาคเรียนที่ 2/2563
  - ภาคเรียนที่ 1/2563
  - ภาคเรียนที่ 3/2562
  - ภาคเรียนที่ 2/2562
  - ภาคเรียนที่ 1/2562
 
 
ภาค กศ.บป. (วันเสาร์ - วันอาทิตย์)
  - ภาคเรียนที่ 2/2563
  - ภาคเรียนที่ 1/2563
  - ภาคเรียนที่ 3/2562
  - ภาคเรียนที่ 2/2562
  - ภาคเรียนที่ 1/2562
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences