Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
.
 + เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
 
ทำเนียบคณบดี
คณะผู้บริหารคณะ
คณะกรรมการบริหารคณะ
คณะกรรมการประจำคณะ
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างสำนักงานคณบดี
    คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหาร (รองคณบดี)
    คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี
    แบบประเมิน
     + การบริหารงานผู้บริหาร
    อำนาจ หน้าที่คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
     + ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ กบค.
    อำนาจ หน้าที่คณะกรรมการประจำคณะ
     + ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ กปค.
    แบบประเมิน
     + การปฏิบัติงานคณะกรรมการ กปค.
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences