Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
 :: ข้อมูลหลักสูตร ::
 
   องค์ความรู้ (weblog)
   englishprogramrmu
   โดย.. อ.ณัฐธิดา กลางประชา
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
โครงสร้างหลักสูตร

ระบบการจัดการศึกษา
 
ระบบ การจัดการศึกษาแบบทวิภาค หนึ่งปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษา แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
ในกรณีที่จัดการศึกษาแบบอื่น ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวด 2 ระบบการศึกษา (ภาคผนวก ค)
การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
 
การดำเนินการหลักสูตร
 
วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคต้น เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคปลาย เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวด 4 หรือ
ผ่านการคัดเลือกโดยระบบทดสอบกลาง (Admission) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ
ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ลักษณะเฉพาะของนักศึกษาที่จะสมัครเข้าเรียนในหลักสูตร มีความรู้พื้นฐานและความสามารถด้านภาษาอังกฤษแตกต่างกันจึงทําให้เกิดปัญหาในการเรียนการสอน และผลการเรียนที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษและจัดอบรมภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานโดยศูนย์ภาษา จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนและจัดแนะแนวเรื่องการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
ดร.เกตน์สิรี จำปีหอม
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
 หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
 :: ภาษาอังกฤษ
 :: ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 :: Joint-Degree English
 :: ภาษาไทย
 :: ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 :: ภาษาจีน
 :: สารสนเทศศาสตร์
 :: นาฏศิลป์และการละคร
 :: ศิลปกรรม
 :: วิจิตรศิลป์
 :: ดนตรีสากล
 :: ปรัชญา สังคม และวัฒนธรรม
 :: การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
 :: สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาฯ
 :: ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
 :: วัฒนธรรมศาสตร์
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences