Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
 :: ข้อมูลหลักสูตร ::
 
   องค์ความรู้ (weblog)
   englishprogramrmu
   โดย.. อ.ณัฐธิดา กลางประชา
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
รายละเอียดของวิชา
 
3020200 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
Introduction to Linguistics
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี
นิยามของภาษาศาสตร์ สาขาต่าง ๆของภาษาศาสตร์ ลักษณะของภาษา สัญลักษณ์ของเสียงตามระบบสากล ระบบเสียง ระบบคำและระบบกลุ่มคำ การวิเคราะห์ภาษาตามทฤษฎีภาษาศาสตร์
Definitions of linguistics, various branches of linguistics, characteristics of languages, international phonetics symbol, phonology, morphology, words classification system, language analysis based on linguistics theory
 
3020201 สรวิทยา 3(3-0-6)
Phonology
เงื่อนไขของรายวิชา รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3020200 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น นิยามของสรวิทยาและการเชื่อมโยงระบบเสียงด้วยโครงสร้างทางภาษา ระบบการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยสังเกตจากการออกเสียงของเจ้าของภาษา ทฤษฎีระบบเสียงต่างๆ การกลมกลืนเสียง การลงเสียงหนัก เป็นต้น
Definitions of phonology and its combining of sound system with the syntactic structure, the phonology of English as observed in multiple samples of recorded native-speaker production, phonological rules in assimilation, word stress, etc.
 
3020202 สัทศาสตร์เพื่อการใช้ 3(2-2-5)
Practical English Phonetics
เงื่อนไขของรายวิชา รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3020200 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
ทฤษฎีเบื้องต้นของสัทศาสตร์และนิยามของสระ พยัญชนะ สัญลักษณ์และ การถ่ายถอดเสียง วิเคราะห์ตัวอย่างการออกเสียงของเจ้าของภาษาที่คัดสรรมาทั้งแบบบทพูดเดี่ยวและบทสนทนาเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยเน้นเรื่องสัทสัมพันธ์ เช่น การลงเสียงหนัก ท่วงทำนองเสียง
อวัจนภาษา ศึกษาปัญหาในการออกเสียงภาษาอังกฤษของคนไทย
Basic principles of phonetics and definitions of vowels and consonants, symbols and transcription, simple analysis of recorded samples of native-speaker reading practical exercises in reading and playback of selected texts, both monologue and dialogue, formal and informal speech, with attention to non-segmental features, such as stress and intonation, paralinguistic features of language, survey of speech sound difficulties in English for Thai speakers
 
3020303 วากยสัมพันธ์อังกฤษ 1 3(3-0-6)
English Syntax 1
เงื่อนไขของรายวิชา รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3020200 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
ระบบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น องค์ประกอบและโครงสร้างหลักของภาษาอังกฤษและวิธีการในการบรรยายโครงสร้างเหล่านั้น คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องและคำนิยามเฉพาะในการวิเคราะห์โครงสร้างทางภาษา
An introductory of English syntax, the categories, principal structures of the English language and a descriptive method; also terminology and some key notions in syntactic analogies
 
3020304 วากยสัมพันธ์อังกฤษ 2 3(3-0-6)
English Syntax 2
เงื่อนไขของรายวิชา รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3020303 วากยสัมพันธ์อังกฤษ 1
ส่วนประกอบของประโยค อนุประโยคอิสระและอนุประโยคผูกพัน จำแนกตามหน้าที่และประเภทของประโยค (เช่น คำนาม คำกริยาวิเศษณ์) การแทนที่และการละคำ รูปแบบประโยคบอกเล่า คำถาม คำสั่ง อุทานและความหมายที่ผู้พูดเจตนาสื่อ การเรียงลำดับคำในประโยค การวิเคราะห์ส่วนประกอบของประโยค โดยแยกเป็นอนุประโยค
Sentence and its constituent parts, dependent and independent clauses, identified by function (noun, adverbial) and types, substitutions and ellipsis, features of declarative, interrogative, imperative, exclamatory sentences, and their illocutionary force, word order in sentences, limited analysis of sentences to isolate constituent clauses
 
3020405 ลักษณะภาษาศาสตร์เชิงสังคมในภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
Sociolinguistic Aspects of the English language
เงื่อนไขของรายวิชา รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3020200 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
การพูดที่ได้รับอิทธิพลจากภาษาแม่ ในการเลือกใช้คำศัพท์และรูปแบบทางไวยากรณ์ แล้วจึงนำมาประยุกต์ใช้ในภาษาอังกฤษ โดยเน้นตัวอย่างจากภาษาพูดและภาษาเขียน ภาษาที่ใช้ในสาธารณชนและภาษาที่ใช้เฉพาะกลุ่ม และลักษณะพิเศษของการใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ ที่ใช้ในการสัมภาษณ์ รวมถึงการยอมรับและไม่ยอมรับลักษณะของภาษาถิ่นที่นำมาใช้
The mother tongue influences English lexical selection and grammatical samples of how one is speaking and also in written language, public language, peer language; special features of various forms of interview and acceptability and unacceptability in language use features of dialects
 
3020406 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6)
Applied Linguistics
เงื่อนไขของรายวิชา รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3020200 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อสรุปทางด้านภาษาศาสตร์ กลุ่มคำและความสัมพันธ์ของคำศัพท์ โดยพิจารณาถึงการเลือกใช้คำศัพท์ที่มีผลกระทบต่อความหมาย การประยุกต์ความรู้ทางภาษาศาสตร์เพื่อใช้ทางการศึกษาและในชุมชน การใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษมาตรฐานและภาษาอังกฤษที่ไม่ได้มาตรฐาน
Text analysis to determine what linguistics tells us about meaning form appropriateness, word sets and lexical relations with consideration of how changes in the selection of lexical items can affect meaning, application of linguistics for education and the community, using linguistic knowledge to contrast standard English with non-standard varieties
 
3021100 การฟังและการพูด 1 3(2-2-5)
Listening and Speaking 1
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี
บทสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การแสดงบทบาทสมมติ การพูดโต้ตอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน โดยใช้เกมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร ฝึกการสนทนาแบบสั้น ๆ เพื่อค้นหาและจำแนกข้อมูล เน้นการฝึกฟังเสียงคำและการออกเสียง ลักษณะของภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาพูด เช่น การเชื่อมเสียง การกลมกลืนเสียง จังหวะ การลงเสียงหนัก ท่วงทำนองเสียงในระดับคำ วลี ประโยค และบทพูดสั้น ๆ
Communicative English by using dialogues, role-plays and extended discourse appropriate to everyday situations, making use of communicative games and activities, extended discourse in dialogues, for information retrieval and separation, attention to sound recognition and production and features of spoken English, such as linking, assimilation, weak forms, stress and intonation at the word, phrase, sentence and short spoken-discourse levels
 
3021101 การฟังและการพูด 2 3(2-2-5)
Listening and Speaking 2
เงื่อนไขของรายวิชา รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3021100 การฟังและการพูด 1
การพูดเพื่อให้และขอข้อมูลในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ เช่น การสัมภาษณ์การรายงาน การจดบันทึกและการบอกทิศทาง เป็นต้น
Giving and receiving information about conditions or situations commonly occurring in everyday life, particularly in professional and job — related situation : interviewing, reporting, note- taking, following directions, etc.
 
3021102 กลวิธีการอ่านอนุเฉท 3(3-0-6)
Paragraph Reading Strategies
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
กลวิธีเบื้องต้นในการอ่านอนุเฉทอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจรูปแบบทางภาษา การใช้บริบทในการเดาความหมายของศัพท์ยาก การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญที่ปรากฏในบทอ่าน
Basic strategies for reading efficiency at the paragraph level, understanding language patterns including references and connectives using context clues and word-study skills for discovering meaning of new words, reading for main ideas
 
3021103 การเขียนตามรูปแบบ 3(3-0-6)
Controlled and Formulaic Writing
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี
การเขียนในชีวิตประจำวัน โดยเน้นการสื่อสาร เช่นการเขียนข้อความ การเขียนบัตรอวยพร การเขียนสรุป การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนจดหมายตามรูปแบบทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การเขียนบัตรเชิญ การเขียนตอบปฏิเสธอย่างสุภาพ การตอบจดหมายโฆษณา การกรอกใบสมัครงาน เป็นต้น
Everyday writing for communicative English: messages (for notice boards) and written greetings, note-taking, form-filling and conventions of letter-writing, both formal and informal: letters of invitation, polite refusals, replies to advertisements, job applications, etc.
 
3021104 โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)
English Structure and Usage 1
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาอังกฤษ โดยเน้นทางด้านโครงสร้างประโยค รูปแบบวลี การเรียงคำ ความใช้กริยาให้ถูกต้องกับประธาน การใช้กริยาให้ถูกต้องตามกาล การใช้รูปแบบให้ถูกต้องทั้งด้านการพูดและเขียนในการสื่อสาร วิเคราะห์บทสนทนาและการใช้รูปแบบ โดยเน้นความถูกต้องของโครงสร้างทางภาษา
Extended review of grammar and structure in English, with particular attention to sentence forms, clause patterns, word order, subject-verb agreement and tenses, application of forms and use of spoken and written structures in a communicative context, analysis of text-dialogue or prose, with attention to the form used, productive exercises with attention to syntactic accuracy
 
3021105 โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6)
English Structure and Usage 2
เงื่อนไขของรายวิชา รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 3021104
โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษ 1
รายละเอียดทางด้านภาษาศาสตร์ ความซับซ้อนของประโยค เพื่อเพิ่มศักยภาพทางภาษา ให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
Detailed linguistic complexity of sentences to enhance students’ language, provide students with knowledge and ability to use English fluently
 
3021206 การฟังและการพูด 3 3(2-2-5)
Listening and Speaking 3
เงื่อนไขของรายวิชา รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3021101 การฟังและการพูด 2
การพูดที่แตกต่างหลากหลาย การแสดงความคิดเห็น การให้ข้อมูล เป็นต้น เน้นเรื่องการเลือกใช้คำที่ยากขึ้นและโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้นกว่า รายวิชาการฟังและพูด 2
Practicing in different styles of speech including giving opinions and information, etc., emphasis on authentic spoken discourse containing more difficult lexical items and structures than those selected for Listening and Speaking II
 
3021207 การฟังและการพูด 4 3(2-2-5)
Listening and Speaking 4
เงื่อนไขของรายวิชา รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3021206 การฟังและการพูด 3
การฝึกเพื่อความเข้าใจบทความ บทละคร สารคดี รายงานข่าวและวีดิโอเทป การแสดงความคิดเห็น รวมทั้งการฝึกพูดในที่ชุมชน การบรรยายและการพูดปากเปล่า
Practicing in comprehending articles, plays, documentaries, news reports and video tapes and then forming and expressing opinions on them including practice in public speaking, talks, lectures, and oral reports
 
3021208 การเชื่อมโยงองค์ประกอบการอ่าน 3(3-0-6)
A Discourse Approach in Reading
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความรู้ ความเข้าใจบทอ่านที่มีเนื้อความต่อเนื่องและเข้ากันได้อย่างเหมาะสม และความสำคัญของคำเชื่อมทางภาษา เน้นภาษาเชิงเปรียบเทียบ และธรรมชาติของบทอ่านหรือคุณลักษณะของเนื้อหาภาษา เช่น การบรรยาย การพรรณนา การเปรียบเทียบ การให้คำนิยาม เป็นต้น การเพิ่มความเร็วในการอ่านบทอ่านที่มีเนื้อหาง่ายอื่นๆ
Understanding how continuous texts fit together, and the significance of discourse markers, attention to figurative language and to the development of theme in texts, including narration, description, comparison, definition, etc., increasing reading speed, a simplified external reading text
 
3021209 รูปแบบการเขียนอนุเฉท 3(3-0-6)
Formal Paragraph Writing
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี
รูปแบบและหลักการเขียน การเขียนย่อหน้า ส่วนประกอบสำคัญในย่อหน้า การพัฒนาและเรียบเรียงความคิดในระดับย่อหน้า ย่อหน้าประเภทต่างๆ ได้แก่ ประเภทให้นิยามหรือคำจำกัดความ ยกตัวอย่าง เปรียบเทียบ การแสดงเหตุและผล และการฝึกความคล่องแคล่วในการเขียนย่อหน้า
Features of paragraph, principles of paragraph writing, brain storming and paragraph organization, various aspects of formal paragraphs: definition, description, exemplification classification, comparison, cause and effect, etc. encouraging paragraph writing
 
3021210 การแปล 1 3(2-2-5) Translation 1
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี
ความหมาย ความสำคัญ ทฤษฎีและหลักการแปลเบื้องต้น ฝึกแปลประโยคง่ายๆ และข้อความสั้นๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ แปลเอกสารทางด้านธุรกิจ การแปลสรรพคุณสินค้า ใบรับประกัน เอกสารกำกับสินค้า คู่มือการใช้งาน และการฝึกใช้พจนานุกรม
Definitions, significance, theories and basic principles of translation, practices of translating simple sentences and short passages from English to Thai and Thai to English, translating commercial literature, descriptions of products, guarantees, instruction and user manuals, and practicing in the use of dictionaries
 
3021311 วาทการ 3(2-2-5)
Diction and Speech
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี
การอ่านออกเสียง การบันทึกเสียง ฟังข้อความที่บันทึก วิเคราะห์ลักษณะของภาษาที่ใช้ ให้ความสำคัญกับการออกเสียงคำที่ไม่เน้นหนักและการละคำพูด กลุ่มคำและรูปแบบของเสียงที่พูดทั้งแบบพูดเดี่ยวและบทสนทนาใช้สถานการณ์จำลองเพื่อฝึกอ่านข่าว การกล่าวในที่ประชุม และการให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว โดยคำนึงถึงลักษณะการเน้นคำพูด ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เน้นการออกเสียงภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาและอุปสรรคสำหรับคนไทย
Practical exercises in reading recording and playback of continuous discourse (i. e not speech sounds or discrete words), analysts of features, with special attention to weak forms and elisions ; phrase groups and tone patterns in both monologue and dialogue; simulation exercises in news reading, addressing meeting, informing tourists etc. with all features of stress and emphasis in both formal and informal speech, survey of speech-sound problems in English for Thai speakers
 
3021312 การอ่านและการตีความ 3(3-0-6)
Reading and Text Interpretation
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี
กลวิธีการอ่านบทความประเภทต่างๆที่สามารถนำมาใช้กับบทอ่านและระดับคำศัพท์ที่มีความซับซ้อนและยากมากขึ้น การแยกแยะความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงและความคิดเห็นได้ การค้นหานัยที่แฝงอยู่ในบทอ่าน การเข้าใจการพัฒนาความคิดของเนื้อหาต่อเนื่องในบทความ การตีความบทอ่าน การพัฒนาทักษะในการตั้งคำถามสำหรับใช้ในการค้นหาคำตอบที่ผู้เขียนไม่ได้ระบุเอาไว้ในวลีหรือประโยค
Strategies applied in reading texts including more complex and difficult vocabulary levels, differentiating between facts and opinions, detecting implied meaning, understanding the development of ideas in continuous texts, interpretation of texts, and developing skills in questioning about texts where the answers cannot be located in any single phrase or sentence
 
3021313 การเขียนเรียงความ 1 3(2-2-5)
Essay Writing
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การเขียนย่อหน้าที่สละสลวย การเขียนโครงร่างสำหรับเรียงความ การเขียนบทนำ เนื้อเรื่องและบทสรุป การเขียนเรียงความขนาดสั้นในรูปแบบและหัวข้อต่างๆ
Well-organized and correct paragraph writing, writing essay outline, writing introduction, content and conclusion, also, writing short essay through different styles and topics
 
3021314 การเขียนเรียงความ 2 3(2-2-5)
Essay Writing
เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3021313
การเขียนเรียงความหัวข้อต่างๆ เน้นการเสนอความคิดอย่างมีเหตุผลและถูกหลักไวยากรณ์ ความรู้พื้นฐานในการอ้างอิง
Different styles of essay writing focusing on reasonably presenting idea through correct grammar
 
3021315 การแปล 2 3(2-2-5) Translation 2
เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3021210 การแปล 1
การแปลเนื้อหาบทอ่านที่ยากและซับซ้อนขึ้น ประกอบด้วยบทอ่านหลายประเภท ได้แก่ บทความจากหนังสือพิมพ์ รายงาน บทความสั้นๆที่ตัดตอนมาจากหลากสาขาด้านการศึกษา ข้อความ สุนทรพจน์ บทประพันธ์ด้านวรรณกรรมสั้นๆ พร้อมทั้งให้ความสำคัญอย่างเท่าเทียมสำหรับการศึกษากลวิธีการแปลจากไทยเป็นอังกฤษและอังกฤษเป็นไทย
A continuation of Translation I with an emphasis on more difficult and longer passages and articles in various styles, including newspaper articles, reports, excerpts from different fields of study, messages, speeches, literary excerpts, etc. with an emphasize on Thai- to English- to- Thai translation
 
3021316 การแปล 3 3(2-2-5)
Translation 3
เงื่อนไขของรายวิชา รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3021315 การแปล 2
การแปลขั้นสูง มีเนื้อหาวิชาต่อเนื่องมาจาก วิชาการแปล 2 เน้นการแปลข้อความสั้นๆที่ตัดตอนมาจากหนังสือ บทความทางวิชาการ เรื่องสั้น นวนิยาย กลอน และเอกสารด้านกฎหมาย
An advanced translation cause and continuation of Translation II, with an emphasis on translation excerpts from academic texts, short stories, novels, poetry, and legal documents
 
3021317 การเรียนภาษาอังกฤษด้วยการแสดง 3(2-2-5) Language Learning Through Drama
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี
การฝึกภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนผ่านการแสดง การแสดงบทพูดเดี่ยว บทสนทนาคู่ การแสดงประกอบฉาก และการเล่นละคร เน้นการใช้กิจกรรมการแสดงประกอบการเรียนการสอน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะการพูดผ่านการแสดง ในชั่วโมงเรียนผู้เรียนจะได้แสดงละครย่อยโดยไม่ให้เตรียมตัวมาก่อน หรือ แสดงโดยเข้าฉากพร้อมกับสมาชิกในชั้นเรียนอื่นๆ พร้อมทั้งเล่นเกมและร่วมกิจกรรมที่เน้นการแสดงเป็นสำคัญ
Language training by having the students act in monologues, dialogues, scenes, and plays, the potential for using drama in language teaching: speech improvement, performing improvisation skits, or scenes with peers as well as participating in games and activities with dramatic potential
 
3021318 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 1 3(3-0-6)
English in Mass Media 1
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี
หลักเกณฑ์และรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร ใบปลิว กำหนดการเดินทาง โฆษณาในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร โดยเฉพาะรูปแบบการสร้างประโยค และการใช้คำศัพท์ การใช้พาดหัวข่าว สื่อสิ่งพิมพ์ด้านการโฆษณาชวนเชื่อ บทความ จดหมายข่าว โฆษณาทางการค้า และประกาศรับสมัครงาน
Principles and styles in printed media such as newspapers and magazines, brochures, itineraries, advertisements in newspapers and magazines, particular attention to syntactic and lexical features, using headlines, promotional literature, articles, newsletters, commercial advertisements, and classified advertisements
 
3021319 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 2 3(3-0-6)
English in Mass Media 2
เงื่อนไขของรายวิชา รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3021318
ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 1
อ่านบทความข่าวและนิตยสาร ส่งเสริมผู้เรียนให้เรียนรู้สื่อสิ่งพิมพ์ในปัจจุบัน เช่น วิทยุเทป โปรแกรมโทรทัศน์ ซึ่งสามารถใช้เนื้อหาจากสื่อดังกล่าวในการอ่านเพื่อตีความและการอภิปราย การฝึกฝนเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เรียนสามารถแยกแยะข้อเท็จจริงและความคิดเห็นจากหัวข้อข่าว บทบรรณาธิการ เป็นต้น และความสามารถในการระบุลักษณะสำคัญของภาษาใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์นั้นๆได้
Reading news and magazine articles to expose student to current printed materials as well as taped radio and television programs from which transcripts can be extensively used for interpretative reading and discussion; extended practice on distinguishing facts and opinions from news items, articles editorials, etc., as well as identifying important features of language used in the painted media
 
3021420 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 3(2-2-5)
Public Speaking in English
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี
รูปแบบการพูดในที่ชุมชนประเภทต่าง ๆ โดยเน้นที่ความถูกต้องของเนื้อหา พัฒนาการพูดเชิงโต้แย้ง เน้นที่โครงสร้างประโยค การใช้กลุ่มคำและสำนวน ในการพูดต้องคำนึงถึง เสียง จังหวะ การใช้น้ำเสียงระดับต่าง ๆ และการหยุดระหว่างพูด ฝึกเขียนคำปราศรัยในที่ชุมชนในสถานการณ์ต่าง ๆ และนำเสนอการพูดเป็นกลุ่ม เช่นการโต้วาที
Studying different styles of speeches, chiefly focusing on the content appropriateness, developing discussion skills, mainly emphasizing on sentence structures, phrases and idioms, considering voices, rhythms, different levels of intonation and pausing while speaking, practicing preparing speeches for various public situations and making a presentation as in group, such as a debate
 
3021421 การอภิปรายและการโต้วาทีภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
English Discussion and Debate
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การพูดในที่ชุมชนขั้นสูง ตามแต่สถานการณ์ที่ต่างกันไป เน้นความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปรายและโต้วาที ศึกษาหลักการและเทคนิคในการอภิปรายและโต้วาทีโดยใช้ภาษาอังกฤษ ฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มในการอภิปรายและโต้วาที
Advanced public speaking in a variety of professional situations, emphasizing fluency of English for discussion and debate
 
3021422 การอ่านเพื่อความเข้าใจความคิดเห็นและเจตคติ 3(3-0-6)
Reading for Opinions and Attitudes
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี
การอ่านโดยใช้วิจารณญาณเพื่อเข้าใจความคิดและทัศนคติของผู้เขียน บทอ่านที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนควรมีความหลากหลาย เช่น บทความจากหนังสือพิมพ์ โฆษณา บทบรรณาธิการ บทวิจารณ์ ที่แสดงให้เห็นรูปแบบการเขียนหลากหลายรูปแบบและสามารถใช้ในการคิดวิเคราะห์ รวมถึงสามารถเข้าใจความคิดและทัศนคติที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อสารให้ผู้อ่านได้
Reading critically to determine the opinions and attitudes of the writer, existence of various texts used in teaching and learning including for instances newspaper articles, advertisements, editorials, and critical reviews showing a variety of writing styles used for determining attitudes and opinions of a writer
 
3021423 การเขียนเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
Creative Writing
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี
การเขียนตามแบบกำหนด การใช้คำและกระสวนประโยค การเขียนคำขวัญ
(สำหรับพรรคการเมือง ผลิตภัณฑ์ สถานที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว) การเขียนบทความ เรื่องสั้น กลอน และเรียงความ ความคิดสร้างสรรค์ในการเขียน
An extended practice of writing about suggested patterns, with particular attention on the impact of words and lexical parameters, writing of a slogan (for a political party, a product, a tourist resort, etc.), writing of articles, short stories, poems and essays, creativity thinking in writing
 
3021424 การเขียนรายงานการค้นคว้า 3(2-2-5)
Research Report Writing
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
กระบวนการในการเขียนรายงานการค้นคว้า การเลือกหัวข้อที่เหมาะสม การใช้ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ การสรุปใจความในรูปแบบต่างๆ การพัฒนาโครงร่างและประเด็นหลัก และการอ้างอิง
A process of research report writing: selecting suitable topics, using library and Information technology, drawing a conclusion of main idea in various different forms, developing outline and main point and making a reference
 
3021425 การแปลแบบล่าม 3(2-2-5)
Simultaneous Translation
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักการ กระบวนการ และกลวิธีในการแปลแบบล่าม ทั้งล่ามพูดตาม
(Consecutive interpretation) และ ล่ามพูดพร้อม (Simultaneous interpretation) รวมทั้งลักษณะและรูปแบบของภาษาพูด ฝึกทักษะการแปลล่ามพูดตามและการแปลล่ามพูดพร้อม โดยเน้นการแปลล่ามพูดตามจากต้นฉบับที่พูดเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย
Principles , processes and techniques of interpretation both consecutive interpretation translation and simultaneous interpretation translation including characteristics and types of expression, practicing both consecutive interpretation and simultaneous interpretation skills by focusing on the English and Thai original source language
 
3022200 วรรณคดีเบื้องต้น 3(3-0-6) Introduction to English Literature
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี
ความแตกต่างระหว่างวรรณกรรมกับงานเขียนธรรมดา ทั้งทางภาษาและรูปแบบ รู้จักคำศัพท์พื้นฐานในการศึกษาและอภิปรายวรรณคดี เช่น ฉาก โครงเรื่อง ปมขัดแย้ง ลักษณะตัวละคร น้ำเสียงและอารมณ์ คุณลักษณะทางวรรณกรรม สุขนาฏกรรมโศกนาฏกรรม ผ่านทางการอ่านเรื่องสั้น บทละคร และกวีนิพนธ์
Distinguishing literary from non- literary language and form; introducing basic vocabulary for perceiving and discussing literature, namely: setting, plot, conflict, characterization, tone and mood, literary devices, comedy, tragedy, etc. through reading samples of short stories, plays, and poetry
 
3022201 เทวตำนานในวรรณคดีอังกฤษ 3(3-0-6)
Mythology in English Literature
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ภูมิหลังและตำนานเทววิทยา กรีกและโรมัน เพื่อนำความรู้ไปตีความในการศึกษาวรรณกรรมอังกฤษ
Greek and Roman mythological background to literature and their interpretation relevant to English literature
 
3022202 วรรณคดีสำหรับเด็ก 3(3-0-6)
Children s Literature
เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3022200 วรรณคดีเบื้องต้น
วรรณกรรมเด็กเชิงพื้นฐานและศึกษาเชิงวิเคราะห์ ทั้งตำนาน เทพนิยาย ปริศนา เพลงกล่อม บทท่อง กลอน และนิทาน ศึกษาองค์ประกอบวรรณกรรมเด็ก รวมทั้งศึกษาเชิงลึกวรรณคดีคลาสสิคเรื่อง Alice in Wonderland และผลงานของ A.A Milne
A general survey and a critical study of children’s literature including folklore, fairy tales, riddles, lullabies, nursery rhymes, children’s poetry and stories, studying the major elements of children s literature, a detailed study of classic children’s literature including Alice in Wonderland and the stories of A.A Milne
 
3022303 ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
Prose Selections
เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3022200 วรรณคดีเบื้องต้น
วรรณกรรมร้อยแก้วภาษาอังกฤษที่มีลักษณะน่าสนใจสำหรับผู้เรียนชาวไทย ปาฐกถา นวนิยายที่โดดเด่นรวมถึงนวนิยายร่วมสมัย อาจจะเป็นที่ยกย่องหรือไม่ก็ได้ เช่น ผลงานของ John Fowlers Graham Greene และ Le Care พัฒนาการด้านทักษะในการอ่านวิเคราะห์ในขณะเดียวกับการเพิ่มความชำนาญในการอ่าน
An English prose with criteria for selection being potential interest or appeal to Thai learners, extracts from speeches, major novels, including contemporary novels, not necessarily accepted or canonical text, e.g., John Fowlers, Graham Greene, Le Care, developing skills for analytical reading while at the same time increasing reading fluency
 
3022304 ร้อยกรองภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
Poetry Selections
เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3022200 วรรณคดีเบื้องต้น
วรรณกรรมร้อยแก้วภาษาอังกฤษที่มีลักษณะน่าสนใจสำหรับผู้เรียนชาวไทย การขยายความพื้นความรู้ทางกวีนิพนธ์ของบทร้อยกรองในชุมนุมคำประพันธ์หรือร้อยกรองร่วมสมัย การมุ่งเน้นพัฒนาการทางด้านการเลือกถ้อยคำในกวีนิพนธ์และรูปแบบเพื่อการศึกษาต่อในขั้นสูงและสร้างค่านิยมทางบทกวีของแต่ละบุคคล
An English poetry with criteria for selection being potential interest and appeal for Thai learners, selection of well-known anthology prices to expand poetic background, but also less well-know or contemporary poems, focusing on development of poetic diction and style for further learning and making value judgments about individual poems
 
3022305 การละครอังกฤษและอเมริกันเบื้องต้น 3(2-2-5)
Introduction to English and American Drama
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
บทละครอเมริกันและอังกฤษจากยุคอดีตจนถึงปัจจุบันโดยการเน้นในยุคศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน การศึกษาบทละครที่แปลเป็นภาษาไทย
Studying selected English and American plays, from antiquity to the present, with special emphasis on the period from the 19 century to the present, plays studying translated into Thai
 
3022406 วรรณคดีอเมริกัน 1 3(3-0-6)
American Literature 1
เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3022200วรรณคดีเบื้องต้น
วรรณกรรมอเมริกันจากยุคเริ่มต้นจากชาว Puritans ไปจนถึงยุคโรแมนติค (1616-1865) ตัวอย่างสั้นๆของสารคดีและร้อยกรองของนักเขียนสำคัญเช่น Bradford, Franklin, Bryant, living, Poe, Whitman, Thoreau, Emerson, Hawthorne, Melville โดยเน้นการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์และคุณลักษณะทางวรรณคดี
A survey of American literature from its beginnings with the Puritan settlers to the Romantic Period (1616-1865), short samples of non-fiction and poetry of major figures e.g., Bradford, Franklin, Bryant, living, Poe, Whitman, Thoreau, Emerson, Hawthorne, Melville, etc. Stress on historical background, and linguistic literary features
 
3022407 วรรณคดีอเมริกัน 2 3(3-0-6)
American Literature 2
เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3022406วรรณคดีอเมริกัน 1
วรรณกรรมอเมริกันจากปี 1865 จนถึงปัจจุบัน อันประกอบด้วยการศึกษาจากบทอ่านที่ตัดมาและผลงานสั้นๆของนักเขียนสำคัญ รวมถึงการศึกษาในแง่พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และคุณลักษณะทางวรรณคดี มุ่งศึกษาผลงานของ Malamute, Williams, Frost, และ Lowell เป็นพิเศษ
American literature from 1865 to the present, a study of excerpts and short works of major writers, studied in terms of historical background, linguistic and literary features, special attention to the work Malamute, Williams, Frost, and Lowell
 
3022408 วรรณคดีอังกฤษ 1 3(3-0-6)
English Literature 1
เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3022200 วรรณคดีเบื้องต้น
วรรณคดีภาษาอังกฤษสมัยยุคอังกฤษกลางจนถึงยุคโรแมนติค โดยเน้นภาพรวมของสมัย อลิซาเบธและยุคโรแมนติคด้านอิทธิพลของแต่ละยุคสมัยที่มีต่องานวรรณคดี การศึกษาตังอย่างผลงานวรรณคดีจากกวีชั้นยอด เช่น Chaucer, Spenser, Shakespeare, Marlowe, Milton, Pope, Dryden, Wordsworth, และ Coleridge
English literature from Middle English to the Romantic period,
emphasis overall on the Elizabethan and Romantic Periods, relating the influences of each period to its literary achievements, a short sample of all major authors-Chaucer, Spenser, Shakespeare, Marlowe, Milton, Pope, Dryden, Wordsworth and Coleridge
 
3022409 วรรณคดีอังกฤษ 2 3(3-0-6)
English Literature 2
เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3022200วรรณคดีเบื้องต้น
วรรณคดีอังกฤษจากยุคโรแมนติคจนถึงปัจจุบัน ด้านอิทธิพลของแต่ละยุคสมัยที่มีต่องานวรรณคดี การศึกษาที่มุ่งเน้นภาพรวมของนวนิยายสมัยวิคตอเรีย ประพันธ์โดย Dickens, Thackeray, Trollope และร้อยกรองสมัยวิคตอเรีย รวมถึงนวนิยายของ Hardy, Conrad and D.H. Lawrence
English literature from the Romantic period to the present, relating the influences of each period to its literary achievement, with an emphasis on the Victorian novel, by Dickens, Thackeray, Trollope, and Victorian poetry, and the novel by Hardy, Conrad and D.H. Lawrence
 
3022410 วรรณกรรมเช็คเสปียร์ 3(3-0-6)
Shakespeare’s Literature
เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3022200วรรณคดีเบื้องต้น
ผลงานของ วิลเลียม เชคสเปียร์ ทั้งโศกนาฎกรรม สุขนาฎกรรม ประวัติศาสตร์ และละครเวที ประวัติศาสตร์ของแต่ละช่วงเวลาและโรงละครอลิซาเบธ อธิบายโศกนาฏกรรม และรูปแบบทางการละครด้วยถ้อยคำง่ายๆ ศึกษาบทละคร Hamlet, Macbeth, King Lear, and Othello ด้วยเรื่องย่อ
Shakespeare’s works: tragedies, comedies, history and Roman plays, background of the period and the Elizabethan theatre, a simplified explanation of tragedy and its theatrical form, A study of plot the plays: Hamlet, Macbeth, King Lear, and Othello with brief references to the text
 
3022411 วรรณกรรมเอเชีย 3(3-0-6)
Asian Literature
เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3022200 วรรณคดีเบื้องต้น
วรรณกรรมเพื่อความซาบซึ้งและเข้าใจภูมิหลังทางวัฒนธรรม และสังคมซึ่ง
สะท้อนผ่านนวนิยาย เรื่องสั้น ความเรียง บทกลอน บทละคร และงานของนักเขียนชาวเอเชีย
The literary works with a combination of literary appreciation and understanding of socio-cultural background applied to novels, short stories, essays, poems, plays and the works by Asian writers
 
3022412 นวนิยายและสังคม 3(3-0-6)
The Novel and Society
เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3022200 วรรณคดีเบื้องต้น
ความเข้าใจสังคมผ่านทางนวนิยายเสมือนจริง ผ่านการอ่าน การเรียนรู้และอภิปรายนวนิยายต่างเรื่องที่ได้คัดสรรโดยเน้นนวนิยายคลาสสิคที่มีภูมิหลังทางสังคมแตกต่างกัน
Understanding society through the realistic novel by reading and learning through the selected novels recommended classic ones with different sociological settings
 
3023100 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6)
Business English 1
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การสื่อสารระหว่างองค์กร ศัพท์เฉพาะทางธุรกิจและสำนวนการพูดทางธุรกิจ ศึกษาผ่านประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างสำนักงาน พนักงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ การโทรศัพท์และการนัดหมาย การมีมารยาทในการติดต่อทางสังคม การสื่อสารด้วยเอกสารในสำนักงาน เช่น บันทึกข้อความ บันทึกสั้น บอร์ดประชาสัมพันธ์และประกาศ จดหมายร้องขอ ใบเสนอราคา การสั่งซื้อและสมัครงาน
Communication between organizations, business terminology and idioms, study of the related issues as the office, staff and responsibilities, phone calls and appointments, the manners in social interactions, communication by documents as memo, notices, announcements, letter requesting, quotes and job applications
 
3023102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1 3(3-0-6)
English for Business Communication 1
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความรู้ทั้ง 4 ทักษะพื้นฐาน ในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการทำธุรกิจเบื้องต้น เช่น เข้าใจและตอบรับการร้องขอหรือถามทิศทาง, เข้าใจและตอบรับการสื่อสารทางจดหมายพื้นฐาน และอธิบายความคิดและแสดงความคิดเห็น
Knowledge of the four basic skills to communicate effectively with emphasize on the use of English for Business Preliminary as understand and accept the request or directions asking, understanding and accepting the basic mail communications and explaining their ideas and opinions.
 
3023211 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรม 1 3(3-0-6)
English for Hotel and Tourism Industry 1
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
เรียนรู้คําศัพท์และถ้อยคําภาษาอังกฤษในการสื่อสารของสถานการณ์ต่าง ๆ ในธุรกิจท่องเที่ยว และโรงแรม เช่น การจองที่พัก การจองตั๋ว การลงทะเบียนเข้าและออกจากที่พัก การรับคําสั่ง เป็นต้น
Learning language skills with vocabulary and expressions in various situations of tourism and hotel as making room and ticket reservations, checking in / out, and taking orders
 
3023324 ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการและสำนักงาน 1 3(3-0-6)
English for Secretary and Office Management 1
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การนำเสนองานในสำนักงาน ทั้งโดยปากเปล่าและโดยการเขียน โดยเน้นความเข้าใจการรายงานปากเปล่าและการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร
Oral presentation and written reports related to general office work as well as comprehension in reporting, both orally and in writing
 
3023442 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์ 3(3-0-6)
English for Public Relations
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักการ ศัพท์และสำนวนในการประชาสัมพันธ์ ซึ่งรวมถึงการเขียนข่าว ข้อความแถลงข่าว การวางแผนประชาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์สินค้าด้วยวิธีการต่างๆ คำศัพท์สำนวนที่ใช้ในจุดประสงค์ต่างกัน การเตรียมเนื้อหาข้อความ การเขียนข้อความประกอบโฆษณา คำขวัญต่างๆในการจัดทำโฆษณา และการสื่อสารผ่านทางสื่ออินเตอร์เน็ต
Principles of public relations; English vocabulary and expressions used in public relations; press releases and promotional materials in various forms of media; different lexical sets for different purposes, and how to prepare headlines, slogans, set phrases, jingles, promotional informative material and catchwords that are associated with public relations
 
3024100 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3(3-0-6)
English for Information Technology 1
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ภาษาที่ใช้ในข้อเขียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คำศัพท์และประโยคที่ใช้ในตำรา คู่มือต่าง ๆ หนังสือพิมพ์และแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต การสรุป ใจความสำคัญจากข้อความที่อ่าน ตลอดจนการนำเสนอข้อมูลในรูปของการเขียนย่อหน้า
English uses in passages on information technology, vocabulary and sentences in books, manuals, newspapers, and on the Internet; Summarization of main ideas from the passages, and presenting information in the form of paragraph
 

3024101 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3(3-0-6)
English for Information Technology 2
เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3024100
ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

ภาษาที่ใช้ในข้อเขียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีคำศัพท์ที่ซับซ้อนยากขึ้น ประโยค ที่ใช้ในตำรา คู่มือต่าง ๆ หนังสือพิมพ์และแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต การสรุป ใจความสำคัญจากข้อความที่อ่าน ตลอดจนนำเสนอข้อมูลในรูปของการเขียนย่อหน้าและการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
English used in passages on Information Technology, complex vocabulary and sentences in books, manuals, newspapers, and on the Internet. Summary of the main ideas from the passages, and presentation through paragraph writing and oral presentation.
 
3024102 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(3-0-6)
English for Science 1
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ และการเขียนรายงานสำหรับงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Reading passages and articles on various academic fields related to sciences and technology. Writing reports in the fields related to sciences and technology.
 
3024103 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(3-0-6)
English for Science 2
เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3024102
ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 1
การอ่านภาษาอังกฤษผ่านบทความวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ และ
การเขียนรายงานสำหรับงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับที่สูงขึ้น เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
Reading passages and articles on various academic fields related to sciences and technology. Writing reports in the fields related to sciences and technology at the higher levels.
 

3024104 ภาษาอังกฤษสำหรับงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
English for Industry
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การอ่านและการคิดวิเคราะห์บทความเรื่องอุตสาหกรรม, การเขียนสรุป,การพูดรายงานบทสรุป จากเรื่องที่อ่านที่เกี่ยวกับงาน อุตสาหกรรม
Reading articles on industry and writing a paragraph of the summary and oral presentation of the summary of the articles.

 
3024105 ภาษาอังกฤษสำหรับดนตรี 3(3-0-6)
English for Music
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ศัพท์ด้านเทคนิคและสำนวนทางดนตรีจากบทความด้านดนตรี การเขียนสรุปบทความด้านดนตรีเป็นอนุเฉทสั้นๆ
Vocabulary and expressions in various musical passages, Writing a paragraph to summarize the passages
 
3024106 ภาษาอังกฤษสำหรับสารสนเทศศาสตร์ 3(3-0-6)
English for Information Science
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ภาษาอังกฤษในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ในสาขาสารสนเทศศาสตร์ การอ่าน การฟัง การจับใจความสำคัญ การเขียนสรุป และการเสนอบทความทางสารสนเทศศาสตร์
English in the field of information sciences, figuring out main ideas from reading and listening passages on information sciences, writing summaries and presenting the summaries.
 
3024107 ภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร์ 1 3(3-0-6)
English for Social Science 1
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั้งด้าน การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด
Developing English skills in the field of social sciences, listening and reading articles on social sciences and writing and presenting the summaries of the articles
 
3024108 ภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร์ 2 3(3-0-6)
English for Social Science 2
เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3024107
ภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร์ 1
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั้งด้าน การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ในระดับภาษาที่สูงขึ้น
Developing English skills in the field of social sciences, listening and reading articles on social sciences and writing and presenting the summaries of the articles at the higher level
 
3024109 ภาษาอังกฤษสำหรับงานกฎหมาย 3(3-0-6)
English for Laws
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ภาษาอังกฤษสำหรับงานกฎหมาย คำศัพท์ และสำนวนเฉพาะทางกฎหมาย การเขียนรายงาน และนำเสนอผลงาน ซึ่งจะครอบคลุมหัวข้อทางกฎหมายต่างๆ เช่น รัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา เป็นต้น
English for law content, legal terminology and expressions, writing reports concerning such topics as constitution, public law, private law, legal act, legislation, bill and royal decree, report and oral presentation
 
3025100 อารยธรรมโลกตะวันตก 3(3-0-6) Western Civilization
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่มี
ภูมิหลังทางวัฒนธรรมและสังคมของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ ศึกษา ประวัติศาสตร์ ศาสนา การเมือง ระบบสังคม โครงสร้างครอบครัว เครือญาติ เทคโนโลยี ศิลปะ และดนตรี
Sociological and cultural backgrounds of English-speaking countries under the topics namely history, aspects of religion, politics, social system, structures of families and other intimate groups, technology, visual art and music
 
3025403 ภาษาอังกฤษสำหรับไทยคดีศึกษา 3 (3-0-6)
English for Thai Case Studies
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การศึกษารายกรณีเกี่ยวกับไทยคดีภายใต้หัวข้อเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ ดนตรี ภาษาและวรรณคดี วัฒนธรรมประเพณี ค่านิยม ความเชื่อ วิถีชีวิต ฯลฯ โดยนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
Case studies under the topics related to cultures, geography and history encompassing religion, arts, music, language and literature, customs and traditions, values and beliefs, way of life, presenting in English
 
3025404 ภาษาอังกฤษในวัฒนธรรมต่างๆ 3(3-0-6)
English in Various Cultures
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษที่ใช้ในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ และประเทศที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษในแต่ละท้องถิ่น ภาษาที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในประเทศต่างๆ โดยเน้น การใช้คำในแต่ละท้องถิ่น คำสแลง ภาษาเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ สำนวนท้องถิ่นที่พบในสื่อต่างๆ เช่น วารสาร หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ ฯลฯ
English in daily life, compare and contrast spoken and written English between English and non -English speaking countries, regional differences within those countries, and formality and informality in speech from the different countries focusing on regional word usages, slang, street language, jargon, colloquial phrases, and local idioms found in contemporary mass media magazines, newspapers, television, movies, etc.
 
3026400 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ 2 (90)
Preparation for Professional Experience in English
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ ในสถานการณ์จำลองในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน
Using English with non-Thai speakers in simulated situations in government and private sectors in both written or spoken forms.
 
3026401 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ 5 (450)
Field Experience in English
เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3026400
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง ในหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน โดยการติดต่อสื่อสารโดยตรง หรือผ่านการเขียน
Using English in authentic government offices and/or in private sectors where English is used in situation when normally there is either personal or written contact with non-Thai speakers
 
3026404 การเตรียมสหกิจศึกษา 2 (90)
Preparation for Cooperative Education
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักการ แนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา กระบวนการและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับระบบสหกิจศึกษา เทคนิคการสมัครงานและการสอบสัมภาษณ์ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อนำไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพแต่ละสาขาวิชา
Principles, perspectives and philosophies of cooperative education; process and regulations related to cooperative education; techniques for job applications and interviews; fudamental knowledge on working in workplaces for self-development of the students relevant to the professional standard of each field
 
3026405 สหกิจศึกษา 5 (16 สัปดาห์)
Cooperative Education
เงื่อนไขของรายวิชา : ต้องเรียนรายวิชา การเตรียมสหกิจศึกษา ก่อน
การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตเป็นเวลา 16 สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 560 ชั่วโมง โดยบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรการศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน การจัดทำโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงการ และการนำเสนอโครงการตามคำแนะนำของพนักงานพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศก์
Work in the field of study in the authentic workplace for 16 weeks or not less than 560 hours; by integrating the knowledge from classroom to the work in the workplacse as if students were authentic staff; developing project, reporting work results, wriing a report of the projects and presenting the projects following suggestions of university instructors orsupervising instructors
 
3028400 การศึกษาเอกเทศ 3(2-2-5)
Independent Study
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ศึกษาโดยใช้การเรียนการสอนเป็นพื้นฐาน ร่วมกับการศึกษาด้วยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกันภายในห้องเรียนรวมถึงการฝึกฝนทักษะในการทําวิจัยพื้นฐาน ได้แก่หลักเกณฑ์ของการเลือกสรรหัวข้อการวางแผนเพื่อทําโครงการ การเลือกเฟ้นข้อมูลจากตํารา สิ่งพิมพ์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม และการสัมมนาเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย การนําเสนอ และแสดงผลงานของผู้เรียน
Classroom-based and non-classroom based individual study, the classroom-based period includes a practice of basic research skills: criteria for selection of a topic; draft plans for the projects; extraction of information from textbooks, journals, magazines, newspapers and the internet; information from interviews and questionnaires; and a classroom seminar of research processes, a presentation and display of student’s own project are mandatory
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
ดร.เกตน์สิรี จำปีหอม
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
 หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
 :: ภาษาอังกฤษ
 :: ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 :: Joint-Degree English
 :: ภาษาไทย
 :: ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 :: ภาษาจีน
 :: สารสนเทศศาสตร์
 :: นาฏศิลป์และการละคร
 :: ศิลปกรรม
 :: วิจิตรศิลป์
 :: ดนตรีสากล
 :: ปรัชญา สังคม และวัฒนธรรม
 :: การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
 :: สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาฯ
 :: ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
 :: วัฒนธรรมศาสตร์
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences