Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
ข่าว "บัณฑิต"
ขอเชิญรับฟังการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

25 มิถุนายน 2564
     เวลา 09.00 น.
     ห้อง 150506

นางสาวทยกมล ฉัตรดอน
เรื่อง : การพัฒนาทักษะทางด้านการเรียนรู้ คำศัพท์ของนักเรียน
          ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 โดยใช้เพลงภาษาอังกฤษ
          โรงเรียนหนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฎร์ รังสรรค์
          อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

25 มิถุนายน 2564
     เวลา 10.30 น.
     ห้อง 150506
นางสาวพิมพิกา จันทไทย
เรื่อง : การพัฒนาทักษะทางด้านการอ่าน เพื่อความเข้าใจ
         โดยใช้หนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียนชั้น
          ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเทศบาล ๑
          กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
25 มิถุนายน 2564
     เวลา 13.30 น.
     ห้อง 150506
นางสาวอ้อมใจ ก้อนบุญใสย
เรื่อง : การพัฒนาทักษะทางด้านการเรียนรู้ คำศัพท์ใช้เกมส์
          ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสี่แยก
          อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
 

25
มิ.ย.

ขอเชิญรับฟังการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์

   สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา ขอเชิญเข้ารับฟังการสอบปากเปล่า

วิทยานิพนธ์  กำหนดการ
ณ ห้อง 150506 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

2
มี.ค.

เชิญร่วมโครงการ

   สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ

การจัดการความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ภาษา วรรณกรรม  กำหนดการ
ณ ห้องประชุมวิญญู คุวานันท์
Faculty of Humanites and Social Sciences
ข่าว ประชาสัมพันธ์
25 กุมภาพนธ์ 2558
ขอเชิญรับฟังการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา (แสงธรรม หัสดีิ์)  รายละเอียด..
17 กุมภาพนธ์ 2558 ขอเชิญรับฟังการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา (ณัฐหทัย โภคา)  รายละเอียด..
16 กุมภาพนธ์ 2558 ขอเชิญรับฟังการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา (อาภากร ประจันตะเสน)  รายละเอียด..
6 กุมภาพนธ์ 2558 ขอเชิญรับฟังการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา นายยุทธนา ยุพฤทธิ์  รายละเอียด..
8 กรกฎาคม 2556 ประกาศ งดการเรียนการสอน ภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 1/2256 ศูนย์ JBAC  รายละเอียด..
10 มิถุนายน 2556 ประกาศ ผลการสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค  รายละเอียด..
5 มิถุนายน 2556 ประกาศ กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2556  รายละเอียด..
   
 
 ดูข่าวทั้งหมด ..
Faculty of Humanites and Social Sciences
คำสั่ง บัณฑิตวิทยาลัย
12 พฤศจิกายน 2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (นางอุมาภรณ์ สอนปัญญา)  ดาวน์โหลด..
12 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (นายวิทยา วรชิน)  ดาวน์โหลด..
21 ตุลาคม 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (น.ส.ศิรินารถ บัวสอน)  ดาวน์โหลด..
21 ตุลาคม 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (นางสมจิตร พรมแพน)  ดาวน์โหลด..
21 ตุลาคม 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นายธนิต เหงี่ยมสมบัติิ)  ดาวน์โหลด..
21 ตุลาคม 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นายสุเทพ ขาวดร)  ดาวน์โหลด..
29 กันยายน 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นายฉลองชัย อินทขีณีิ)  ดาวน์โหลด..
4 กรกฎาคม 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นายแดนชัย สมาธิ)  ดาวน์โหลด..
4 กรกฎาคม 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นายณัฐพล ศรีพันธุ์)  ดาวน์โหลด..
4 กรกฎาคม 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (นายสุนันท์ สาคร)  ดาวน์โหลด..
26 มิถุนายน 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นายศรีธะ วิเศษรัตน์)  ดาวน์โหลด..
26 มิถุนายน 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (นายสุริยา ภูยี่หวา์)  ดาวน์โหลด..
26 มิถุนายน 2556 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (นายสุริยา ภูยี่หวา์)  ดาวน์โหลด..
1 กรกฎาคม 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (นายคำไฝ พลสงคราม)  ดาวน์โหลด..
1 กรกฎาคม 2556 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (นายคำไฝ พลสงคราม)  ดาวน์โหลด..
   
 
 ดาวน์โหลดทั้งหมด ..
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
 :: บัณฑิตวิทยาลัย
 :: กองพัฒนานักศึกษา
 :: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
 :: สำนักส่งเสริมวิชาการ
 :: สถาบันวิจัยและพัฒนา
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences